Ελληνικά|English
HOMEPAGE

RESEARCH: RESEARCH PROJECTS

·         2004–2009: ALARM (: Assessing Large-scale environmental Risks with tested Methods). Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6ο ΠΠ (http://www.alarmproject.net/alarm/)

·         2006–2008: Βιολογική εισβολή στην Ελλάδα: ανταγωνισμός για επικονίαση ενός ξενικού φυτικού είδους και οι επιπτώσεις του σε αυτόχθονα είδη στις περιοχές εισβολής (Λέσβος). Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ (http://www2.aegean.gr/solanum-invasive/)

·         2005–2006: Χαρτογράφηση των αναβαθμιδωμένων εκτάσεων των νήσων Λέσβου και Σάμου για την εφαρμογή του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 3.12 του Άξονα 3 του ΕΠΑΑ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

·         2004–2007: Εγκατάλειψη των αναβαθμίδων της Λέσβου: Δομή και δυναμική των οικοσυστημάτων – Εξέλιξη και χαρτογράφηση του τοπίου. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΠΘ, EPEAEK II – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια

·         1999–2002: ALAS (: All About Salt). Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Ecos-Ouverture (http://www.aegean.gr/alas/)

·         1999–2001. Ο ρόλος των αναβαθμίδων στο παρελθόν και η σημασία τους για το μέλλον των νησιών σε σχέση με την οικονομία, την οικολογία και τον πολιτισμό. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υπουργείο Αιγαίου, Πρόγραμμα Interreg II