Ελληνικά|English
HOMEPAGE

PUBLICATIONS: REVIEWING

·         Αριανούτσου Μ. (1999). Θεματική ενότητα: Οικολογικά συστήματα. Στο: Εισαγωγή στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, Τόμος Α΄, Το φυσικό περιβάλλον. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, σελ. 17-73.