Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΣΚΟΠΟΣ

·         Γενική υποστήριξη ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Βιογεωγραφίας, Οικολογίας (Περιβαλλοντικής, Πολιτισμικής, Ανθρώπινης), καθώς και της προστασίας της φύσης και των φυσικών πόρων

·         κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο διεθνών ανταλλαγών

·         διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε συναφή θέματα, μέσω ανάπτυξης, συντονισμού και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων

·         οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, κι εκθέσεων σχετικών με τα παραπάνω θέματα

·         δημοσιοποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των αποτελεσμάτων της έρευνας και διάχυση γνώσεων που αφορούν στα παραπάνω αντικείμενα με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά.