Τμήματα του δικτυότοπου θα παραμείνουν ανενεργά καθώς η javascript είναι απενεργοποιημένη απο τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ΕΡΕΥΝΑ

Το εργαστήριο εξειδικεύεται σε μια σειρά από ερευνητικά αντικείμενα μοναδικά για τον Ελληνικό χώρο, όπως η βιοποικιλότητα των άγριων μελισσών και, συναφώς, η επικονίαση των άγριων φυτών και η επέλαση των εισβολέων∙ επίσης, η οικογεωγραφία της Μεσογείου, και η πολιτισμική οικολογία σε ημιτεχνητά οικοσυστήματα (αλυκές, αναβαθμίδες) σε συνάρτηση με την τοπική ανάπτυξη. Η φύση των θεμάτων έρευνας έχει δώσει, σε όλες τις περιπτώσεις, δυνατότητες για τοπικές και εθνικές δράσεις, που αφορούν τόσο στη δημιουργία υποδομών (Μελισσοθήκη του Αιγαίου, Μουσείο Άλατος Πολιχνίτου), όσο και τη διάχυση της γνώσης σε πολίτες και φορείς διοίκησης.


Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο εστιάζει στη συστηματική έρευνα των επικονιαστών της Ελλάδος, με σκοπό τη διατήρηση της ποικιλότητας και αποτελεσματικότητας του σημαντικού αυτού φυσικού πόρου. Άμεσοι στόχοι είναι η δημιουργία εθνικού καταλόγου, κλείδων ταξινόμησης και Κόκκινου Βιβλίου των επικονιαστών της χώρας,  όπως και διάδοση και εκλαΐκευση της παραγόμενης γνώσης σε πιθανούς χρήστες διαφόρων επιπέδων (εκπαίδευση, διαχείριση, πολιτική).